Dijkwacht

Dijkwacht: Toezicht bij hoogwater

Het weer is slecht voorspelbaar. Maar we kunnen ons wel voorbereiden op extreme weersomstandigheden. Om onszelf te beschermen tegen hoog water en overstromingen hebben we in ons deltalandje stevig geïnvesteerd in dijken. Bij dreigende situaties van hoogwater staan de dijken onder verscherpt toezicht van de waterschappen. De dijkwacht is het wakend oog bij hoogwater.

Voor de dijkwacht van deze waterschappen is samen met STOWA, waterschap Rivierenland en Aa en Maas de DijkwachtApp ontwikkeld. Op de DijkwachtApp staat op een kaart de belangrijkste informatie over de keringen.

Met de DijkwachtApp kunnen patrouillelopers van de waterschappen op een tablet of smartphone meldingen registreren ten tijde van een verhoogd risico langs de keringen die zij beheren. Dat gebeurt aan de hand van een aantal standaard invulschermen. Deze zijn gebaseerd op de beproefde methodiek die afkomstig is van Waterschap Rivierenland/Deltares. De invulschermen zijn intelligent opgebouwd: een gegeven antwoord bepaalt de vervolgvragen die ingevuld moeten worden. Dit bevordert de efficiëntie van het meldproces. De patrouillelopers kunnen elkaars meldingen bekijken.

De methodiek maakt het voor een dijkwacht eenvoudig om een melding op een juiste wijze te communiceren. Alle meldingen worden voorzien van een objectief bepaalde totaalscore door het systeem, die de genormeerde urgentie aangeeft van de melding. Hierdoor kan men op het regiokantoor of de dijkpost, waar de meldingen op een kaart terug te vinden zijn, snel zien waar de situatie tot een verhoogd risico leidt. Een melding met urgentie kan zo met hoge prioriteit worden opgevolgd. De maatregelen die vervolgens genomen moeten worden zijn in de App terug te zien. Dit alles om een calamiteit te voorkomen!