Subscribe

Archive | Toepassingen

Maaibeheer

MaaiApp: Werken vanuit het bestek

Welke vlakken moeten er worden gemaaid? En wanneer? Vanaf nu staat de planning in de maaiapp. Uitvoerders, onderhoudsmedewerkers, servicemedewerkers en externe aannemers beschikken met de App Maaibeheer -ookwel de MaaiApp genoemd- over alle gegevens voor de werkzaamheden. Deze App is gerealiseerd voor een opdrachtgevers en aannemers.

Met de MaaiApp kunnen de werkzaamheden (bestek) op een tablet of smartphone worden ingezien en de vervolgacties ingebracht. Denk daarbij aan registratie van uitgevoerde werkzaamheden, maken van meldingen met foto + commentaar en het controleren van uitgevoerde werkzaamheden. De App is zeer gebruiksvriendelijk en biedt hierbij veel keuzelijsten aan.

Met behulp van de GPS op de tablet / smartphone ziet de gebruiker precies waar hij zich bevindt en welke werkzaamheden er op die locatie uitgevoerd moeten worden. Als de gebruiker een plaats/onderhoudsvak op de kaart aanklikt, zorgt de ingebouwde navigatie voor de kortste route er naar toe.

Met de offline optie kan altijd en overal doorgewerkt worden. Ook zonder internetverbinding kan met de App gewerkt worden. Dit is een belangrijke voorwaarde omdat de internetdekking in het buitengebied niet altijd voldoende is.

Bestekken zijn er in veel verschillende formaten. Deze worden bepaald door het gebruikte onderhoud- en beheersysteem. Wij zorgen ervoor dat uw bestek geschikt wordt gemaakt voor het gebruik in de App. Indien u gebruik maakt van het OBS Gisratio is de koppeling met de App automatisch geregeld.

Om de administratie geheel te automatiseren, kan een aannemer zijn machines uitrusten met het watcher-volgsysteem waarmee werkzaamheden en (kilo-) meters automatisch en objectief worden geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens doorgeplaatst naar de MaaiApp.

De App biedt de mogelijkheid om, naast bestekken en straten, verschillende kaarten op te nemen. Denk aan luchtfoto’s, kaartlagen met waterlopen, duikers, stuwen, etc. en diverse voor de uit te voeren werkzaamheden relevante achtergrondkaarten.

Ook geïnteresseerd in een werkondersteunende App&Map? Vraag vrijblijvend om een demonstratie.

  • geoapps
  • locatie werkzaamheden
  • Bestek op kaart
  • Regels goedkeuren

Dijkwacht

Dijkwacht: Toezicht bij hoogwater

Het weer is slecht voorspelbaar. Maar we kunnen ons wel voorbereiden op extreme weersomstandigheden. Om onszelf te beschermen tegen hoog water en overstromingen hebben we in ons deltalandje stevig geïnvesteerd in dijken. Bij dreigende situaties van hoogwater staan de dijken onder verscherpt toezicht van de waterschappen. De dijkwacht is het wakend oog bij hoogwater.

Voor de dijkwacht van deze waterschappen is samen met STOWA, waterschap Rivierenland en Aa en Maas de DijkwachtApp ontwikkeld. Op de DijkwachtApp staat op een kaart de belangrijkste informatie over de keringen.

Met de DijkwachtApp kunnen patrouillelopers van de waterschappen op een tablet of smartphone meldingen registreren ten tijde van een verhoogd risico langs de keringen die zij beheren. Dat gebeurt aan de hand van een aantal standaard invulschermen. Deze zijn gebaseerd op de beproefde methodiek die afkomstig is van Waterschap Rivierenland/Deltares. De invulschermen zijn intelligent opgebouwd: een gegeven antwoord bepaalt de vervolgvragen die ingevuld moeten worden. Dit bevordert de efficiëntie van het meldproces. De patrouillelopers kunnen elkaars meldingen bekijken.

De methodiek maakt het voor een dijkwacht eenvoudig om een melding op een juiste wijze te communiceren. Alle meldingen worden voorzien van een objectief bepaalde totaalscore door het systeem, die de genormeerde urgentie aangeeft van de melding. Hierdoor kan men op het regiokantoor of de dijkpost, waar de meldingen op een kaart terug te vinden zijn, snel zien waar de situatie tot een verhoogd risico leidt. Een melding met urgentie kan zo met hoge prioriteit worden opgevolgd. De maatregelen die vervolgens genomen moeten worden zijn in de App terug te zien. Dit alles om een calamiteit te voorkomen!

Digispectie

Digitale Inspectie van keringen

Inspecteurs hebben een forse lijst aan onderwerpen die ze langs moeten lopen om hun inspecties uit te voeren. Met papieren formulieren en een onhandzame kaart is het een hele toer om een inspectie uit te voeren. Een digitale inspectie met een App&Map levert snelheid en nauwkeurigheid op.

De terugkerende inspecties worden eenvoudiger en nauwkeuriger door het gebruik van een praktische App&Map. In overzichtelijke lijsten en met handige invulformulieren wordt een inspecteur veel werk uit handen genomen. De kans vermindert dat hij of zij iets over het hoofd ziet, de beoordeling kan aan de hand van referenties worden geschaald (met behulp van de Digigids) en de waarneming wordt nauwkeurig geregistreerd.

Met deze digitale inspectie App kan de inspecteur ook zonder internet de inspectie uitvoeren; de App werkt ook offline en de synchronisatie van gegevens wordt uitgesteld tot er (wifi) verbinding is.

De DigispectieApp levert de input voor de kantoorapplicatie Digispectie (backoffice).

Inspecteren wordt eenvoudiger en de kwaliteit gaat omhoog. En daarmee dus leuker en makkelijker.

  • digispectie

Netwerkbeheer

Apps&Maps als onderdeel van het werkproces.

info

Veel sneller de bevindingen van je onderzoek of inspectie met een gebiedsbeheerder communiceren; dat is het grote voordeel van het werken met een App+Map.

Een constatering direct doorgeven, inclusief een foto van de situatie. En direct feedback ontvangen van de verantwoordelijke persoon op kantoor.

Geen papierwinkel en losbladige dossiers: alle informatie digitaal opgeslagen en oproepbaar op je smartphone of tablet. Daarmee valt meteen in te zien wat al is geconstateerd (ook door anderen) en blijft de historie van onderhoud bewaard.

Efficiënter werken, in hogere kwaliteit en nauwkeurigheid, sneller en met minder kans op fouten. Dat zijn de opbrengsten van het werken met onze Apps.

Vraag naar de video over de inzet van deze App.

Meten Melden

Peilbeheer

Peilbeheer is het belangrijkste instrument om de waterstand op het juiste peil te houden. Meten Melden is een mobiele App die het peilbeheer ondersteunt. Buitendienstmedewerkers van waterschappen kunnen hiermee in het veld metingen opvoeren van stuwen en peilbuizen.

In de App staan vaak honderden stuwen en peilbuizen, ieder met een historie van de laatste 20 metingen. Deze informatie is voor de medewerker essentieel om de werkzaamheden goed uit te voeren.

Meldingen

In dezelfde App op smartphone of tablet, kunnen de medewerkers meldingen maken over kunstwerken (stuwen, bruggen, gemalen etc.)  of locaties die door het waterschap worden beheerd.

Meldingen kunnen plaatsvinden op basis van:

  • Punt (GPS coördinaat of punt prikken op de kaart)
  • Lijn (intekenen op de kaart)
  • Bestaand object (melding koppelen aan een bestaand kunstwerk op de kaart)

De medewerkers zien vervolgens hoe een melding is opgevolgd, waarna ze het resultaat van een vervolgmelding beoordelen.

De App is zo ingericht dat er ook offline met een kaart kan worden gewerkt.
Door metingen en meldingen lokaal op te slaan is het te allen tijde mogelijk, ook zonder internetverbinding, door te gaan met het veldwerk.

Ook andere waterschappen kunnen met deze App aan het werk.

  • Meten
  • Meten & melden